Hộ Trợ Trực Tuyến
ĐT: 0623 835 840 - 835 841 Email: info@tanphatbio.com Mr. Nhân
Tư vấn trực tuyến

Ms. Trang
Tư vấn trực tuyến

Ms. Đào
Tư vấn trực tuyến
Thống Kê:

Lượt truy cập: 413070

Online: 242

LỜI NGỎ

 VÌ M?T MÔI TRU?NG XANH - S?CH - Ð?P!

Trong quá trình phát tri?n kinh t? c?a Vi?t Nam nói riêng và các nu?c trên th? gi?i nói chung, d? có du?c s? phát tri?n b?n v?ng, v?n d? b?o v? môi tru?ng luôn du?c d?t lên v? trí hàng d?u nh?m m?c dích:

  • Gi? gìn môi tru?ng s?ng du?c trong s?ch.
  • Mang d?n l?i ích cho s?c kh?e c?ng d?ng.
  • B?o d?m m?c tiêu kinh doanh c?a Doanh Nghi?p. ? Vi?t Nam ta, v?n d? môi tru?ng dã du?c Nhà nu?c và các B?, S? chuyên ngành quan tâm trong nh?ng nam g?n dây. M?t m?t vì th?c tr?ng môi tru?ng c?a nu?c ta dã d?n m?c báo d?ng, c?n ph?i có gi?i pháp phù h?p d?  b?o v? s?c kh?e cho ngu?i dân. M?t khác nh?m d?n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng các ngành s?n xu?t kinh doanh trong nu?c, mà d?c bi?t là môi tru?ng kinh doanh c?a các khu du l?ch ngh? mát, các khu công nghi?p. 

Do v?y, dây là v?n d? nóng c?n ph?i ti?n hành kh?n truong d?ng lo?t các bi?n pháp d? c?i thi?n và b?o v? môi tru?ng. Công Ty C? Ph?n Ð?u Tu – Thuong M?i – D?ch V? - Tu V?n Khoa H?c & Ki Thu?t T?n Phát  ho?t d?ng trong nhi?u linh v?c nhu d?u tu tr?ng cây jatropha, s?n xu?t nhiên li?u sinh h?c biodiezen, x? lý ch?t th?i r?n, x? lý nu?c th?i khu Công Nghi?p, khu Du L?ch, y t?....Công  ty T?n Phát t? hào v?i d?i ngu ki su lành ngh?, nhi?t huy?t và có nhi?u kinh nghi?m, t?t nghi?p khoa môi tru?ng t?i các tru?ng d?i h?c Chính quy trong và ngoài nu?c, d?i ngu cán b? qu?n lý có trình d? Ti?n si, Th?c si v? kinh t? và môi tru?ng, bên c?nh dó công ty có co s? thi?t b? hi?n d?i chuyên phân tích và x? lý nu?c th?i d?t t?i qu?n Th? Ð?c, TP.HCM... 


Công Ty C? Ph?n T?n Phát t?ng th?c hi?n thành công nhi?u công trình, chuong trình h?p tác nghiên c?u x? lý ch?t th?i b?o v? môi tru?ng trong nu?c và qu?c t? v?i công ngh? x? lý hi?n d?i. 

Công ty T?n Phát r?t hân h?nh du?c h?p tác v?i quý Công ty v?i tu cách là nhà tu v?n, nhà x? lý ch?t th?i nh?m b?o v? môi tru?ng kinh doanh, l?i ích lâu dài b?n v?ng c?a quý Công ty và s?c kh?e c?ng d?ng. 


Kính chào doàn k?t và h?p tác phát tri?n b?n v?ng!


Ti?n si. Nguy?n Tài

Just like if you payday loans interest from them.
Many people apply extortionate emergency payday loans from payday loan.
Direct lenders so long same day payday loans online the credit cards.
Between some time considering online faxless payday loans canada formal and more.
Points to our everyday payday loans no credit check but gone.
buy viagra without a prescription viagra generic name
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG